Pakosarjan osia OMC V8 [GM V8 454 isolohko] VM 1992+