Honda 3-lapaiset alumiini potkurit

Honda 3-lapaiset alumiini potkurit

Nro. Nimitys Varasto Hinta
0 Potkuri muovi YAM/HON/TOH/NISSAN 2.5-4 hv
€21,03
1 Potkuri Alu. 3-lap. 9 1/4"x7" 8-20 hv
€71,40
2 Potkuri Alu. 3-lap. 9 1/4"x8" 8-20 hv
€74,70
3 Potkuri Alu. 3-lap. 9 1/4"x9" 8-20 hv
€78,85
4 Potkuri Alu. 3-lap. 9 1/4"x10" 8-20 hv
€81,54
5 Potkuri Alu. 3-lap. 9 1/4"x11" 8-20 hv
€79,03
6 Potkuri Alu. 3-lap. 9 1/4"x12" 8-20 hv
€70,02
7 Potkuri Alu. 3-lap. 9.9"x9" 25-30 hv
€94,10
8 Potkuri Alu. 3-lap. 9.9"x10" 25-30 hv
€86,03
9 Potkuri Alu. 3-lap. 9.9"x11" 25-30 hv
€86,66
10 Potkuri Alu. 3-lap. 9.9"x12" 25-30 hv
€94,10
11 Potkuri Alu. 3-lap. 9.9"x13" 25-30 hv
€94,10
12 Potkuri Alu. 3-lap. 12.1"x9" 35-60 hv
€120,26
13 Potkuri Alu. 3-lap. 11.6"x11" 35-60 hv
€121,59
14 Potkuri Alu. 3-lap. 11.4"x12" 35-60 hv
€123,71
15 Potkuri Alu. 3-lap. 11.1"x13" 35-60 hv
€119,66
16 Potkuri Alu. 3-lap. 11.1"x14" 35-60 hv
€119,64
17 Potkuri Alu. 3-lap. 11"x15" 35-60 hv
€127,61
18 Potkuri Alu. 3-lap 11"x16" 35-60 hv
€120,38
19 Potkuri Alu. 3-lap. 11"x17" 35-60 hv
€107,63
20 Potkuri Alu. 3-lap. 13 1/4"x17" 75-140 hv
€146,58
21 Potkuri Alu. 3-lap. 13 1/4"x17" 75-140 hv (L)
€150,25
22 Potkuri Alu. 3-lap. 13"x19" 75-140 hv
€133,40
23 Potkuri Alu. 3-lap. 13"x21" 75-140 hv
€145,66
24 Potkuri Alu. 3-lap. 14"x11" 75-140 hv
€147,30
25 Potkuri Alu. 3-lap. 13.75"x13" 75-140 hv
€145,85
26 Potkuri Alu. 3-lap. 13.75"x13" 75-140 hv (L)
27 Potkuri Alu. 3-lap. 13.5"x15 75-140 hv
€136,70
28 Potkuri Alu. 3-lap. 13.5"x15 75-140 hv (L)
€150,25
29 Potkuri Alu. 3-lap. 15"x15" 135-300 hv
€160,28
30 Potkuri Alu. 3-lap. 15"x15" 135-300 hv (L)
€172,42
31 Potkuri Alu. 3-lap. 14.8"x17" 135-300 hv
€165,94
32 Potkuri Alu. 3-lap. 14.8"x17" 135-300 hv (L)
€198,92
33 Potkuri Alu. 3-lap. 14.5"x19" 135-300 hv
€165,94
34 Potkuri Alu. 3-lap. 14.5"x19" 135-300 hv (L)
€170,79
35 Potkuri Alu. 3-lap. 14.3"x21" 135-300 hv
€165,94
36 Potkuri Alu. 3-lap. 14.3"x21" 135-300 hv (L)
€198,92
37 Potkuri Alu. 3-lap. 14.2"x23" 135-300 hv
€149,64
38 Potkuri Alu. 3-lap. 14.2"x23" 135-300 hv (L)
€198,92
39 Potkuri Alu. 3-lap. 16"x13" 135-300 hv
€187,26
40 Potkuri Alu. 3-lap. 15.8"x15" 135-300 hv
€192,88
41 Potkuri Alu. 3-lap. 15.8"x15" 135-300 hv (L)
€200,59
42 Potkuri Alu. 3-lap. 15.5"x17" 135-300 hv
€191,75
43 Potkuri Alu. 3-lap. 15.5"x17" 135-300 hv (L)
€200,59
44 Potkuri Alu. 3-lap. 15.3"x19" 135-300 hv
€193,23
45 Potkuri Alu. 3-lap. 15.3"x19" 135-300 hv (L)
€195,99
46 Potkuri Alu. 3-lap. 15.3"x21" 135-300 hv
€191,98
47 Potkuri Alu. 3-lap. 15.3"x21" 135-300 hv (L)
€200,59
48 Potkuri Alu. 3-lap. 15.3"x23" 135-300 hv
€193,23