GM valmistettu V8 305/350 "pikkulohko" koneet

Nro. Nimitys Varasto Hinta
1 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1976-1985
€4 304,73
2 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1976-1985 tyyppi 2
€3 999,57
3 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1985-1987
€3 637,91
4 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1985-1987 tyyppi 2
€4 086,12
6 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1987-1999 tyyppi 2
€3 586,37
7 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1987-1999
€4 084,78
9 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1996-2012 tyyppi 2
€4 257,42
10 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1967-1985
€3 709,50
11 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1967-1985 tyyppi 2
€4 058,01
12 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1986-1987
€4 347,92
13 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1986-1987 tyyppi 2
€4 391,44
15 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1988-1995 tyyppi 2
€3 742,36
17 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1995-1999 tyyppi 2
€4 135,54
19 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 Vortec 1996-2012 tyyppi 2
€4 255,17