GM valmistettu V8 305/350 "pikkulohko" koneet

Nro. Nimitys Varasto Hinta
1 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1976-1985
€4 103,67
2 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1976-1985 tyyppi 2
€4 172,51
3 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1985-1987
€3 462,89
4 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1985-1987 tyyppi 2
€3 943,11
6 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1987-1999 tyyppi 2
€3 413,34
7 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1987-1999
€3 892,29
9 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1996-2012 tyyppi 2
€4 056,55
10 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1967-1985
€3 999,93
11 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1967-1985 tyyppi 2
€3 977,91
12 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1986-1987
€4 142,99
13 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1986-1987 tyyppi 2
€4 220,35
15 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1988-1995 tyyppi 2
€3 535,54
17 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1995-1999 tyyppi 2
€3 939,42
19 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 Vortec 1996-2012 tyyppi 2
€4 054,40