GM valmistettu V8 305/350 "pikkulohko" koneet

Nro. Nimitys Varasto Hinta
1 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1976-1985
€4 177,41
2 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1976-1985 tyyppi 2
€4 247,47
3 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1985-1987
€3 525,08
4 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1985-1987 tyyppi 2
€4 013,94
6 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1987-1999 tyyppi 2
€3 474,65
7 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1987-1999
€3 962,21
9 GM 5.0 ltr. 305 CID V8 1996-2012 tyyppi 2
€4 129,44
10 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1967-1985
€4 071,79
11 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1967-1985 tyyppi 2
€4 049,36
12 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1986-1987
€4 217,40
13 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1986-1987 tyyppi 2
€4 296,17
15 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1988-1995 tyyppi 2
€3 599,04
17 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 1995-1999 tyyppi 2
€4 010,20
19 GM 5.7 ltr. 350 CID V8 Vortec 1996-2012 tyyppi 2
€4 127,23